Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

gabrynia
14:12
5220 3022 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
13:40
8189 2550 420

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viatalarcio talarcio
gabrynia
13:40
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafrytkatosia frytkatosia
gabrynia
13:39
Reposted fromshakeme shakeme viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
13:39
gabrynia
13:39
Reposted fromFlau Flau viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
13:37
5414 d926 420
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viazapominanie zapominanie
gabrynia
13:35
2251 fd30 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazapominanie zapominanie
gabrynia
13:35
0801 7ae5 420
Reposted fromverronique verronique viazapominanie zapominanie
gabrynia
13:34
5363 51d6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
13:34
2225 8b62 420
gabrynia
13:34
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazapominanie zapominanie
gabrynia
13:33
8621 d76a 420
Reposted fromnutt nutt viazapominanie zapominanie
gabrynia
13:33
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Perfekcyjna niedoskonałość
Reposted frommessinhead messinhead viazapominanie zapominanie
gabrynia
13:33
5954 db74 420
Reposted fromsillemo sillemo viazapominanie zapominanie
gabrynia
13:32
Reposted fromshakeme shakeme viachildren children
gabrynia
13:30
0668 bc49 420
Reposted fromGIFer GIFer viaheroes heroes
gabrynia
13:30
9384 2009 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaheroes heroes
gabrynia
13:29
5572 c35e 420
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viaheroes heroes
gabrynia
13:29
9071 a9b1 420
Reposted fromheroes heroes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl