Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

gabrynia
20:56
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
20:54
8861 ec88 420
Reposted fromseaweed seaweed viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
20:53
0499 8eaa 420
Reposted fromowca owca viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
20:53
20:52
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
20:52
1459 18ee 420
Reposted fromRowena Rowena viawalkthemoon walkthemoon
20:52
6344 e51e 420
Reposted fromdeviate deviate viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
20:51

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
gabrynia
20:51
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
gabrynia
20:50
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
20:47
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawalkthemoon walkthemoon
gabrynia
20:43
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viafou fou

August 02 2018

gabrynia
21:39
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
gabrynia
21:38
9274 9117 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
gabrynia
21:38

July 29 2018

gabrynia
18:30
5287 c496 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasilence89 silence89
gabrynia
18:28
gabrynia
18:27
3631 6658 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via12czerwca 12czerwca
gabrynia
18:25
gabrynia
18:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl