Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

gabrynia
15:50
15:50
7303 554e 420

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

gabrynia
15:50
15:50
0602 cc5c 420
Reposted fromidiod idiod viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
15:50
Lisbon, Portugal
Reposted fromciarka ciarka viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
15:49
8268 bfa8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
15:48
2105 3e96 420
Reposted fromRowena Rowena viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
15:48
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas viaNoCinderella NoCinderella
gabrynia
15:47
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
gabrynia
15:47
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaNoCinderella NoCinderella

March 30 2019

gabrynia
16:53
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viatak-niewiele tak-niewiele
gabrynia
16:52
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak

February 17 2019

gabrynia
17:49
gabrynia
17:48
gabrynia
17:47
Reposted fromlugola lugola viaSkydelan Skydelan
gabrynia
17:43
gabrynia
17:43
gabrynia
17:43
gabrynia
17:43
gabrynia
17:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl